Regulamin konkursu „Miesiąc Inżyniera Farnell element14”

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Miesiąc Inżyniera Farnell element14” (dalej: „Konkurs”) jest Element 14 Sp. z o.o. z siedzibą Al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 25B 31-476 Kraków, Polska UE VAT: PL5222911377 REGON: 141717148 KRS: 0000316696.
 2. adres strony internetowej: [pl.farnell.com], e-mail: [info-pl@farnell.com] (dalej : „Organizator„).
 3. Fundatorem Nagród  jest Organizator.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.02.2018r. o godzinie 10:00 i trwa do dnia 08.03.2018 r. do godziny 23:59:59.
 5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetowej http://farnell-engineer.com/.
 6. Informacje na temat Konkursu oraz regulamin Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://farnell-engineer.com/.
 7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa właściwego dla siedziby Organizatora.
 8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób, które prawidłowo wykonają Zadanie Konkursowe określone w rozdziale III pkt 1 Regulaminu, i których Zadania Konkursowe zostaną uznane za najlepsze przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową, zgodnie z kryteriami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik„) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora (będących zarówno osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnym) oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 2. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się
  z warunkami uczestnictwa w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

3. Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe: „Z jakiego projektu w swojej pracy inżyniera jesteś najbardziej dumny, opisz w kilku zdaniach” (dalej: „Zadanie Konkursowe”).
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 08.02.2018 r. do 08.03.2018:
  • poprawnie i w całości wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej konkursu (dalej: „Formularz rejestracyjny”) poprzez  wskazanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika: imię i nazwisko, adres email, miejscowość;
  • udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte, wskazanie w pkt 1 powyżej, poprzez zamieszczenie krótkiego tekstu we właściwym miejscu Formularza Rejestracyjnego;
  • złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody, o której mowa w pkt 3 Regulaminu poniżej; 
  • wysłać prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny wraz z Zadaniem Konkursowym.

3. Poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w Formularzu Rejestracyjnym, Uczestnik Konkursu  potwierdza, że zapoznał się i akceptuje  Regulamin i wyraża zgodę na zasady Konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w Formularzu rejestracyjnym, dla celów realizacji Konkursu, w tym w celu wydania Nagrody oraz w celu publikacji w ramach listy Zwycięzców.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

4. Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu

 1. W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie [3] (słownie: [trzech]) Uczestników (dalej: „Zwycięzcy”), tj.:
  • Laureat nagrody I stopnia
  • Laureat nagrody II stopnia
  • Laureat nagrody III stopnia
 2. Wyłonienie Zwycięzców dnia nastąpi w dniu 15.03.2018
 3. Wyłonienia Zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z trzech osób powołanych przez Organizatora, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności i przejrzystości Konkursu. Na każdego członka Komisji przypada jeden głos, przy czym decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Zadaniem Komisji będzie  w szczególności:
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
  • wyłonienie Zwycięzców Konkursu,
  • rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

5. Powołana Komisja Konkursowa dokona wyboru:

  • [1] (słownie: [jednego]) Zwycięzcę nagrody I stopnia  przyznając 1 (słownie: jedną) nagrodę  dnia, wskazaną w pkt 1a rozdz. V Regulaminu,
  • [1] (słownie: [jednego]) Zwycięzcę nagrody II stopnia  przyznając 1 (słownie: jedną) nagrodę  dnia, wskazaną w pkt 1b rozdz. V Regulaminu,
  • [1] (słownie: [jednego]) Zwycięzcę nagrody III stopnia  przyznając 1 (słownie: jedną) nagrodę  dnia, wskazaną w pkt 1c rozdz. V Regulaminu.

6. Wybór Zwycięzców nastąpi spośród Uczestników, którzy prawidłowo wykonali Zadanie Konkursowe i wysłali prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny. Zwycięzcami dnia  zostają Uczestnicy, których Zadaniom Konkursowym Komisja Konkursowa przyzna najwyższą liczbę punktów, zgodnie z Kryteriami określonymi w pkt 8 Regulaminu poniżej.

7. Zwycięzcą Nagrody I stopnia zostanie Uczestnik, którego Zadanie Konkursowe otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich Zadań Konkursowych nadesłanych w całym Konkursie, zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt 8 Regulaminu poniżej (dalej: „Zwycięzca Nagrody I stopnia”.

8. Komisja Konkursowa dokona oceny Zadań Konkursowych według następujących kryteriów:  najciekawsze motywacje, poziom merytoryczny i językowy wypowiedzi, poczucie humoru, kreatywność, oryginalność wykonania Zadania Konkursowego przez Uczestników.

9. Na podstawie kryteriów wskazanych w pkt 8 powyżej Komisja Konkursowa przyznaje każdemu Zadaniu Konkursowemu odpowiednią ilość punktów, przy czym maksymalnie za Zadanie Konkursowe można uzyskać 100 (słownie: sto) punktów.

10. Z posiedzenia Komisji, podczas którego będą wybierani Zwycięzcy, sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji.

11. Informacje o Zwycięzcach tj. imię i nazwisko oraz miejscowość opublikowane zostaną na stronie konkursowej pod adresem www.farnell-engineer.com w przeciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzcy, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie oświadczenia określonego w rozdziale III pkt 3 b) Regulaminu.

12. Zwycięzcy Konkursu o przyznaniu Nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym (dalej: „Wiadomość e-mail”). Organizator wysyła Wiadomość  e-mail w celu:

  • a) poinformowania Zwycięzcy o przyznaniu Nagrody;
  • b) ustalenia adresu Zwycięzcy w Polsce dla doręczeń, danych kontaktowych, tj. numeru telefonu do kontaktu ze Zwycięzcą, a także danych wynikających z dokumentu tożsamości, tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania, jak również danych niezbędnych do rozliczenia podatku od Nagrody;
  • c) poinformowania Zwycięzcy o sposobie i zasadach wydania Nagrody.

13. Każdy Uczestnik, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać wszystkie dane wskazane w pkt 12 Regulaminu powyżej, niezbędne do wydania Nagrody, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.

5. Nagrody

 1. Dla Zwycięzców Konkursu przewidziano w sumie [3] (słownie: [trzy) Nagrody w całym Konkursie, tj.:
  • Nagroda I stopnia: Smartwatch Gear S3 classic  o wartości 1400 pln oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 155,54 zł
  • Nagroda II stopnia Raspberry Pi model 3B o wartości 127 pln
  • Nagroda III stopnia  micro:bit o wartości 50 pln (dalej: „Nagrody”).

2. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 1a Regulaminu powyżej nie zostanie wydana Zwycięzcy Nagrody I stopnia Konkursu, lecz przekazana przez Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % całkowitej wartości nagrody. Organizator  wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

4. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora do Zwycięzcy Konkursu, po podaniu przez Zwycięzcę wszystkich danych wymienionych w rozdziale IV pkt  12 Regulaminu,  w ciągu 70  dni od dnia jego wyłonienia w Konkursie  pocztą kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę w informacji  której mowa w pkt IV pkt 13, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór Nagrody. Koszty wysyłki ponosi Organizator.

6. W przypadku, gdy Zwycięzca poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Zwycięzcę, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Zwycięzcę.

6. Dane osobowe i świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz dostarczenia i realizacji Nagród, a także w celu publikacji listy Zwycięzców.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Element 14 Sp. z o.o. z siedzibą Al.Gen.T.Bora-Komorowskiego 25B 31-476 Kraków, Polska UE VAT: PL5222911377 REGON: 141717148 KRS: 0000316696
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji Konkursu, w tym wydania Nagród.
 4. Informacja o wyłonionych Laureatach będzie dostępna na stronie [[]]. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: [[]].
 5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora  o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).
 7. Organizator jest jednocześnie usługodawcą  usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Organizator za pośrednictwem strony internetowej [adres www] udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do  aplikacji niniejszego Konkursu, która umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie.
 9. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator –Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  • komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie JavaScript,
  • połączenie z siecią Internet,
  • poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
 10. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem  może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich  kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 11. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
  • kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem;
  • zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

12. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu  jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

13. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin  dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika skierowanej na adres e-mail Organizatora: [].

14. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. VII Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 80 (słownie: osiemdziesięciu) dni kalendarzowych od daty wyłonienia ostatniego ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora).
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i być skierowana  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Organizatora tj.: Element 14 Sp. z o.o. z siedzibą Al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 25B 31-476 Kraków, Polska UE VAT: PL5222911377 REGON: 141717148 KRS: 0000316696.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Organizatora.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 6. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
Powrót